ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΣ

Χαρακτηριστικά
  • Συνεχής Λειτουργία σπαστήρα.
  • Συνεχής ροή και ζύγιση ελαιοκάρπου.
  • Προσαρμόζεται σε όλους τους κάδους.
  • Εκτύπωση ζυγολογίου κατά αύξοντα αριθμό.
  • Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή.